2. oznámení – závazná přihláška

Mezinárodní konference
k 700. výročí vydání
královského horního zákoníku
Ius Regale Montanorum
a
měnové reformy krále Václava II.

Kutná Hora
3.–5. říjen 2000

 

Pořadatel:

Město Kutná Hora

 

Akce se pořádá pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla.
700.výročí Ius Regale Montanorum je zařazeno na seznam světových výročí UNESCO v roce 2000.


 

Vážená paní,
Vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na Mezinárodní konferenci, pořádané ku příležitosti 700. výročí vydání královského horního zákoníku – IUS REGALE MONTANORUM a měnové reformy krále Václava II., konané ve „Stříbrné Kutné Hoře“.

Kutnohorský vklad do historie země nelze pominout. Přímo na dějinném počátku stojí zákoník IUS REGALE MONTANORUM, který přinesl do důlního podnikání v zemi právní kulturu převyšující zvyklosti domácí i zahraniční.

Ve snaze poznání Ius regale montanorum a jeho důsledků se spojují vědci mnoha oborů. Mezinárodní konference, konaná právě u příležitosti vydání Ius regale montanorum a měnové reformy Václava II., je důležitou vědeckou platformou zkoumající, přibližující a objevující nové skutečnosti a historické vazby.

Přijměte tímto naše pozvání na ojedinělé vědecké setkání, jemuž historické prostředí Kutné Hory vytvoří důstojný rámec.

Květoslav Hlavatý
starosta města

 


 

Čestný výbor

Pavel Dostál
ministr kultury ČR

RNDr. Miloš Kužvart
ministr životního prostředí ČR

Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
předseda Českého báňského úřadu Praha

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, Csc.
rektor Univerzity Karlovy v Praze

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
místopředseda vlády a ministr financí ČR

Doc. MUDr.Jaroslava Moserová, DrSc.
senátorka

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc.
rektor Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava

Ing. Josef Tošovský
guvernér České národní banky

 

Odborný výbor

Doc. PhDr. Petr Charvát, DrSc.
Orientální ústav Akademie věd
tel: 02/66053708
fax: 02/6897260
e-mail: charvat@orient.cas.cz

I. sekce – Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
Český báňský úřad
tel: 02/2312492
fax: 02/2317637
e-mail: sbscbu@praha.czcom.cz

II. sekce – Mgr. Milena Šandová
Těžební unie
tel: 05/5194205
fax: 05/45211014
e-mail: unie@telecom.cz

III. sekce – PhDr. Eduard Šimek, CSc.
Národní muzeum
tel: 02/24497111
fax: 02/24226488
e-mail: eduard.simek@nm.cz

IV. sekce – Doc. PhDr. Kateřina Charvátová, Csc.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
tel: 02/21900229
e-mail: katerina.charvatova@pedf.cuni.cz

 

Organizační výbor

Odbor kultury MěÚ Kutná Hora Agentura Guarant
Mgr. Pavel Ladra pí. Helena Janoušková
Vlašský dvůr Opletalova 22
284 24 Kutná Hora 110 00 Praha 1
tel: 0327/513182 tel: 02/84 001 444
fax: 0327/512706 fax: 02/84 001 448
e-mail: kultura@mu.kutnahora.cz e-mail: janouskova@guarant.cz

Kulturní a informační centrum města Kutné Hory, s.r.o.
Palackého nám. 377
284 01 Kutná Hora
tel.: 0327/515556
tel./fax: 0327/512378

 

PROGRAM KONFERENCE

Úterý, 3.10.2000, 9.00–14.45

 

Středa, 4.10.2000

 

Sekce I

Horní právo (Prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.)

JUDr. Miroslav Doležal, CSc., Praha:
Horní podnikání a jeho právní ochrana – Ius Regale Montanorum

JUDr. Jiří Bílý, Olomouc:
Společný základ horního a horenského práva na podkladě srovnání horního zákoníku krále Václava II. a horenského řádu markraběte Jošta

JUDr. Pavel Dvořák, Praha:
Vliv horního zákoníku krále Václava II. na obecný horní zákon z r. 1845

JUDr. Josef Luks, Příbram:
Vývoj horního práva v Čechách po roce 1989

 

Sekce II

Nerostná ložiska a krajina lidí (Mgr. Milena Šandová)

Dr. Corina Hebestreit – Direktor – Euromines Brussels:
Evropská unie a báňská legislativa

Prof. RNDr. Antonín Přichystal CSc., Brno:
Dobývání surovin v pravěku na území České republiky

Ing. Peter Zámora, Bratislava :
Ťažba surovin v najstarších dobách na území SR

Ing. arch. Jiří Hrůza, Praha:
Těžební činnost a její vliv na vznik důležitých městských center

RNDr. Mirek Raus, Praha:
Geologický průzkum a jeho vliv na krajinu

Ing. Julius Maljkovic, Bratislava, RNDr. Michail Konstantinovic Osykin, Simferopol:
Možnosti využitia metódy „Elektromagnetických impulzov“ pre riešenie poddolovanosti územia

Doc. ing. Arnošt Grmela, Ostrava:
Zhodnocení účinnosti projektu systematické likvidace důlních děl s použitím speciálních samotuhnoucích záplavových směsí z hlediska ochrany podzemních vod

RNDr. Sona Cicmanová, Spišská Nová Ves:
Problematika bánských vôd v SR

RNDr. Jan Malec, Ing. Jan Kolomazník, Kutná Hora:
Složení kutnohorských důlních vod a možnosti eliminace jejich škodlivých složek

RNDr. Tadeusz Smakowski, Krakow:
Využití uhličitanových surovin v Polsku, aktuální stav a perspektivy rozvoje

Ing. Draga Kolárová, Doc. RNDr. Karel Hudec CSc., Brno:
Těžební činnost a její vliv na krajinu

 

Sekce III

Numismatika (PhDr. Eduard Šimek, CSc.)

Prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc., Brno:
Pražský groš a jeho postavení v mezinárodním vývoji

Dr. Paul Arnold, Dresden:
Ohlas ražby pražského groše v mincovnictví německých zemí

Dr. Borys Paszkiewicz, Warszawa:
Měnová reforma krále Václava II. v Polsku

PhDr. Ján Hunka, Csc., Nitra:
Počátky ražby grošové mince v Uhrách a její vztah k pražskému groši

PhDr. Jarmila Hásková, CSc., Praha:
Kutnohorská mincovna v politickém a hospodářském vývoji 15. a počátku 16.století

Doc. PhDr. Petr Vorel, CSc., Pardubice:
Měnová politika Ferdinanda I. a ukončení ražby pražských grošů

PhDr. Eduard Šimek CSc., Praha:
Pražský groš v peněžní směně tolarové doby

JUDr. Leopold Surga, Praha:
Výtvarná a technická stránka moderních peněz

 

Sekce IV

Společenské prostředí báňských měst (Doc. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.)

PhDr. Marie Bisingerová, Kutná Hora:
Vývoj městské správy v Kutné Hoře ve středověku a novověku

PhDr. Helena Štroblová, Kutná Hora:
Proměny struktury obyvatelstva v Kutné Hoře ve středověku a novověku

PhDr. Jiří Majer, CSc., Praha:
Ius Regale Montanorum a právní počátky Kutné Hory

Mgr. Vlastimil Svěrák, Jihlava:
Jihlava jako horní město

PhDr. J. Vefl, Příbram:
Horní město Příbram

PhDr. M. Čelko:
Dejiny horního mesta Kremnice

Mgr. M. Kamhalová, Mgr. Daniel Kianička, PhDr. N. Šedová, Kremnice:
Kremnica

PhDr. M. Čelko, PhDr. J. Labuda, CSc., Bánská Štiavnica:
Prínos archeológie a historiografie k stredovekému vývoju Banskej Štiavnice

 

Čtvrtek, 5.10.2000

 

Registrační poplatek

  do 15.8. 16.8.–30.9. na místě
účastníci 900,– 1 100,– 1 200,–
studenti 450,– 700,– 1000,–
doprovod.osoby 400,– 500,– 700,–

(registrační poplatek zahrnuje: tiskové a konferenční materiály, coffee breaks, uvítací recepci 3.10., procházku městem 3.10., pracovní oběd a závěrečný koncert s koktejlem na zámku Kačina 4.10.)

 

Ubytování

Hotel 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji za 1 noc (včetně snídaně, DPH, městské taxy) dvoulůžkový pokoj – samostatné využití pro 1 osobu za 1 noc (včetně snídaně, DPH, městské taxy)
** 345,– 650,–
*** 635,– 1 200,–
**** 900,– 1 730,–

Pro nedostatek jednolůžkových pokojů v hotelech v Kutné Hoře nabízíme ubytování pouze ve dvoulůžkových pokojích, event. ve dvoulůžkových pokojích k samostatnému využití pro jednu osobu.

 

Prohlídky města (fakultativně)

PROHLÍDKA Cena v Kč
A. Katedrála sv. Barbory, Vlašský dvůr, Kamenný dům
3,5 hod.
270,–
B. Hrádek, Stříbrné doly, Kamenný dům
2,5 hod.
250,–
C. Vlašský dvůr, Kostnice (včetně dopravy)
2,5 hod.
320,–

Dne 5.10.2000, odchod ve 13,00 hod. od Informačního centra města Kutná Hora (Sankturinovský dům).

 

Platební podmínky (registrační poplatky, ubytování, prohlídka města)

Platba bankovním převodem v Kč na adresu:

ČSOB , Na příkopě 14, 110 00 Praha 1, číslo účtu: 079353/0300, název účtu: Guarant Ltd., Opletalova 22, Praha 1
ref: IRM – 31017/Vaše jméno, variabilní symbol: 31017, konstatní symbol: 308

Platba musí být poukázána v celé výši. Bankovní výlohy musí být hrazeny klientem.

Závazný přihláškový formulář musí být zaslán současně s platbou do 31. července (zašlete prosím kopii bankovního převodu).

 

Stornopodmínky (registrační poplatky, ubytování, prohlídka města)

storno závazné účasti do 31.7. 90% zaplacené částky bude vráceno
storno od 1.8. do 31.8. 75% zaplacené částky bude vráceno
storno od 1.9. do 30.9. 50% zaplacené částky bude vráceno
storno po 1.10.2000 zaplacená částka podléhá 100% stornu

 


 

Město KUTNÁ HORA vzniklo v raném středověku uprostřed rozsáhlých nalezišť stříbrné rudy. Postupem času se stalo hned po Praze druhým nejvýznamnějším městem království a to po stránce kulturní, ekonomické i politické. Nesmírně bohatá kutnohorská architektura pochází z různých historických období a spolu se zelení města tvoří harmonický celek. Malebné uličky a zákoutí oplývají jemně dýchající gotikou a nezaměnitelnou atmosférou baroka. Najdeme zde i ukázky renesance a klasicismu. Do tohoto prostředí je zasazena řada kulturních a historických akcí, které se každý rok stávají cílem cesty domácích i zahraničních turistů.

„IUS REGALE MONTANORUM“ – horní zákoník sepsaný v latině z pověření krále Václava II. v letech 1300–05, je považován za nejdokonalejší báňský řád evropského středověku. Stal se vzorem pro horní řády jiných zemí, později dokonce až v Jižní Americe. Jeho sepsání si v Čechách vyžádal neobyčejně prudký rozvoj těžby stříbra v Kutné Hoře.

Chrám sv. Barbory – unikátní dílo vrcholné, pozdně gotické architektury, jehož stavba byla zahájena před koncem 14. století. Do konce roku 1420 byl pražskou parléřovskou stavební hutí postaven katedrální chór s věncem kaplí. Po obnovení stavby v 80. letech byla založena pětilodní bazilika. V interiéru se zachovaly jedinečné pozdně gotické a renesanční malby z 15. století.

Vlašský Dvůr – národní kulturní památka, je tvořen komplexem staveb z přelomu 13. a 14. stol. Součástí je historický palác a vstupní věž ve východní části. Kazetový strop v zasedací síni je opatřen malbou, připomínající vydání Kutnohorského dekretu

Kamenný dům – jeden z nejcennějších měšťanských domů z druhé poloviny 15. stol. s průčelím a štítem vyplněným řadou plastik. Je zde umístěna stálá expozice měštanské kultury a života v 17. až 19. století.

Hrádek, stříbrné doly – původně gotický městský palác s nádvořím a věží, postavený před rokem 1420 mistrem z okruhu stavební dvorské huti. Je v něm stálá expozice vývoje uměleckých řemesel. Slouží Českému muzeu stříbra, návštěvník zde projde středověkým stříbrným dolem oblečen do úborů, které používali horníci.

Kostnice – nachází se v blízkosti monumentální katedrály v Sedlci. Je situovaná v kostelíku Všech svatých, který nechali Schwarzenbergové vyzdobit lidskými kostmi z obětí moru a husitských válek. Počínaje oltářem a konče lustrem je vše vyzdobeno stovkami lidských lebek a kostí. Smyslem tohoto počinu není primitivní atrakce, ale odraz barokního kultu smrti – připomnění pomíjivosti života a nicotnosti lidské schránky.

 


 

Všeobecné informace

Jazyk:
Oficiálním jazykem konference bude čeština, která bude tlumočena do angličtiny.

Doprava (Praha–Kutná Hora a zpět):

vlakem – frekvence cca 6 přímých vlakových spojení denně, cesta trvá 70 minut, odjezdy z Prahy z Hlavního / Masarykova nádraží

autobusem – frekvence cca 9 přímých autobusových spojení denně, cesta trvá 80 minut, odjezdy z Prahy z autobusového nádraží Praha Florenc

Přihláškový formulář

Formulář ve formátu Microsoft Word 97

Formulář ve formátu HTML

 

Návrat na hlavní stránku