KAMENNÝ DŮM
kulturní památka

Kamenný dům

 

KAMENNÝ DŮM

Kamenný dům představuje nejen na území Kutné Hory, ale i v kontextu celé české architektury dílo mimořádně závažné.

Kamenný dům, který svým významem i půdorysnou rozlohou přerostl měřítko běžného měšťanského domu, je unikátní ukázkou patricijské architektury doby pozdní gotiky, doby, kdy se právě v Kutné Hoře setkáváme s prolínáním všech uměleckých oborů od architektury až po užité umění. Přízviskem "kamenný" byl nazván poprvé v r. 1660. Jeho dnešní podoba je výsledkem několika stavebních vývojových etap. Na původní předhusitskou dispozici, doložitelnou dnes sklepy a částí přízemí, byla kolem roku 1489, kdy majitelem domu byl významný měšťan Prokop Kroupa, přistavěna dvě patra a štít. Průčelí se stalo nositelem jednotného sochařského výzdobného programu (patrně mistra Brikcího), který vznikal po r. 1491 a svědčí dodnes o výjimečnosti objektu. Dispozici interiéru výrazně pozměnila přestavba v r. 1839. Puristická restaurace Kamenného domu na přelomu 19. a 20. století pod vedením Ludvíka Láblera se pokusila restituovat původní stav dispozice před rokem 1839. Na průčelí byla vyměněna převážná část kamenické středověké výzdoby a nahrazena kopiemi od sochařů J. Kastnera, J. Čapka, J. Uzla ad. Dnes, s odstupem času, kdy začíná být kladně zhodnocováno dílo např. Josefa Mockera, máme v případě Kamenného domu hodnotný doklad restaurátorské metodikypřelomu 19. a 20. století ve výtečné realizaci.

V současné době je dům v majetku města a od počátku 20. století slouží jako budova muzea. V roce 1997 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce památky, rozdělená do dvou etap. Obnovy pláště a obnovy interiéru.

Stav pláště budovy byl před zahájením rekonstrukce velice neutěšený. Do objektu silně zatékalo, okna byla nefunkční, zpuchřelá, skleněné terčíkové výplně silně poškozené. Omítky bočních stěn z části chyběly, čelní průčelí včetně kamenické výzdoby silně degradovalo. Záměr obnovy spočíval v obnově střechy, krovu, omítek, oken a restaurování kamenické výzdoby. V roce 1998 byly zahájeny práce na obnově interiéru Kamenného domu a to celkovou rekonstrukcí zcela nefunkční elektroinstalace a vytápění objektu. Byly opraveny vnitřní omítky, obnoveny původní podlahové krytiny, restaurovány kamenické prvky v interiéru. Při dokončovacích pracích bylo pamatováno i na slavnostní osvětlení Kamenného domu.

Dokončený objekt byl na podzim 1999 předán zpět Okresnímu muzeu, aby urychleně zahájilo instalaci nové reprezentativní expozice.

 


 

Kamenný dům – expozice "KUTNÁ HORA královské horní město – měšťanský život a kultura v 17. – 19.století."

slavnostní otevření v rámci zahajovacího dne oslav 6. dubna 2000 v 16.30 hod.
pod záštitou přednosty Okresního úřadu Ing. M. Richtera

Po několikaleté rekonstrukci budou návštěvníkům znovu zpřístupněny významné expoziční prostory Okresního muzea v Kutné Hoře. V sálech tří podlaží se otevírá nová stálá expozice zaměřená na mladší dějiny Kutné Hory a především na umělecké řemeslo Kutné Hory v 17.–19. století. Základem expozice jsou především nové, dosud neprezentované exponáty ze sbírek muzea, které prošly v minulých třech letech náročnou konzervací a restaurováním. Expozice v tematických částech zastupujících oblasti života měšťanské společnosti představí Kutnou Horu, která v průběhu vymezených třech stoletích zažila v důsledku vyčerpání hlavního bohatství stříbrných dolů postupnou přeměnu významného královského horního města v město provinční, stále však patřící k nejpřednějším v Čechách. Část expozice věnovaná cechům seznámí návštěvníky s řemeslnickou organizací do poloviny 19. století, představí cechovní předměty a písemnosti i práce místních mistrů. Upravený měšťanský salon a vybavená kuchyně budou evokovat atmosféru života zámožnější domácnosti řemeslnické či úřednické. Vybavení selské chalupy pak bude reprezentovat neodmyslitelné zemědělské zázemí města. Duchovní život města spojený s uměním baroka přiblíží obrazy, plastiky či staré tisky v části expozice věnované především působení církevních řádů v Kutné Hoře. Kulturní rozvoj společnosti začínající dobou národního obrození bude zachycen především v představení osobností, které významně působily ve společenském dění. Po celý rok svého slavnostního otevření bude expozice doplněna výstavou věnovanou stavebněhistorickému vývoji Kamenného domu.

 

Pořadatel:

Okresní muzeum v Kutné Hoře

 

Návrat na hlavní stránku